řešení pohledávek a závazků

   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 

Nabídka služeb:

 

Zápočty pohledávek

 

Inkaso pohledávky

 

Odkup a prodej pohledávky

 

 

 

 

Započtení pohledávky

je jednou z forem řešení pohledávek, kdy dochází k vyrovnání zablokované pohledávky klienta ( věřitele ) pomocí vícestranného zápočtu. Jedná se o případ, kdy dlužník není schopen uhradit svůj závazek z důvodu nedostatku cash flow, způsobeného druhotnou platební neschopností. K vyrovnání proto dochází formou vícestranného vyrovnání ( započtení ), kdy na základě podkladů o klientových pohledávkách a závazcích prověříme kontaktem s jeho odběratelem ( dlužníkem ) tak dodavatelem možnost realizace troj či mnohanásobného zápočtu. Po stvrzení zápočtu všemi zúčastněnými ( smluvními ) stranami pak dojde k vyrovnání smluvně dohodnuté částky pohledávky proti identické sumě závazku a tím pro našeho klienta vyrovnání pohledávky.

Provize za úspěšnou realizaci zápočtu činí 2 - 4% z nominální sumy započtené pohledávky.

  

Inkaso a vymáhání pohledávek

 Inkaso

Samotné vymáhání je realizováno na základě uzavření mandátní smlouvy v souladu s ustanovením § 566 až 576 Obchodního zákoníku.

 

U této služby přebíráme do správy pohledávky od 30 dnů po splatnosti. Po uzavření mandátní smlouvy, obdržení podkladů a vystavení plné moci ihned zahájíme jednání s dlužníkem. Telefonicky, písemně, jedná-li se o částky bagatelní, a telefonicky, písemně a přímým osobním jednáním u všech ostatních pohledávek.

Provize se pohybuje v rozmezí od 4 do 20 procent.

 

Výhody pro Vás:

- zrychlení toku peněz

- snížení rizika zestárnutí pohledávek

- možnost napravení klienta

- pročištění portfolia a návratnost starších pohledávek

- možnost získání zajištění pohledávky či uznání závazku

- možnost získání informací pro podání žaloby

 

Doklady potřebné pro vymáhání:

- obchodní smlouvy a objednávky

- vystavené faktury

- potvrzené dodací listy, předací protokoly

 

Kopie dokladů, které při vymáhání výrazně pomohou

- uznání dluhu

- pravomocné platební rozkazy, pravomocné rozsudky

- upomínky o zaplacení

- historie řešení případu

 

U služby vymáhání pohledávek :

- neúčtujeme náklady spojené s řešením, resp. vymáháním

- nepožadujeme peníze předem, nepožadujeme zálohy

- naše odměna je splatná až v okamžiku  faktické úhrady dlužníkem

- přebíráme k řešení jak jednotlivé pohledávky, tak i celé soubory

- ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně

- na každý případ je vedena dokumentace a vždy předána zpráva o realizovaných opatřeních, provedených úkonech či

- navrhovaných řešeních

- pravidelně informujeme o stavu jednotlivých pohledávek

- naše působnost je v rámci celé ČR

- doporučení dalších právních postupů vůči dlužníkovi ( v případě neúspěšnosti mimosoudního vymáhání pohledávky).

 

Odkup a prodej pohledávek

Nárůst nesplacených pohledávek vede v konečném důsledku ke snížení finančních prostředků, kterými společnost disponuje. Celkové zhoršení finančních toků ( cash flow ) společnosti může znamenat snížení nutných investic, případně nezaviněné zhoršení platební morálky vůči věřitelům a bankám. Výrazné výpadky v cash flow společnosti mohou mít výrazný vliv na

ztrátu tržní pozice a tím na prosperitu společnosti. V horším případě toto může znamenat následnou platební neschopnost a nemálo případech až zánik společnosti.

V případě, že má klient z jakéhokoliv důvodu zájem o rychlé zpeněžení svých pohledávek, nabízíme možnost jejího odkupu či prodeje.

Odkup pohledávek je realizován na základě smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 524  a násl. Občanského zákoníku.

K realizaci odkupu dochází prostřednictvím tří níže uvedených postupů.

 

Přímý odkup – pohledávka je přímo odkoupena firmou Merrint s.r.o., která pro firmu Jiří Veselý s.r.o. realizuje operace spojené s odkupem, prodejem a inkasem pohledávek a po ověření oprávněnosti pohledávky provedena úhrada na účet věřitele.

 

Zprostředkování prodeje – prostřednictvím naší databáze firem či prostřednictvím vyhledání kupce zprostředkujeme za provizi konkrétní odkup s tím, že platba je námi či přímo kupujícím poukázána na Váš účet.

 

Postoupení s odloženou splatností – jedná se o případ, kdy  na sebe na základě smlouvy o postoupení převedeme pohledávku a následně realizujeme inkaso či postoupení pohledávky s tím, že ve smlouvě je stanovena procentuální výše odměny diferenciovaná dle způsobu realizace pohledávky a následného plnění na Váš účet.